KA035XPO

KA035XPO

KA035XPO bearing

open thin section ball bearing

cross contact 

single pack

3.5" x 4.0" x .25"

$40